Czy pracownik może mówić o swoim wynagrodzeniu?

Zdecydowana większość pracodawców chciałaby, aby sprawy związane z kształtowaniem polityki wynagrodzeń (szczególnie nieujawnianiem wysokości wynagrodzenia) były danymi stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa. Z drugiej strony pracownicy, wręcz przeciwnie, oczekiwaliby

Czytaj więcej »

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy nie zawsze oznacza obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, bowiem nie dokonuje się proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego

Czytaj więcej »

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: w każdym czasie – za zgodą pracodawcy; po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Przepisy dopuszczają więc, aby

Czytaj więcej »

Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest świadczeniem przysługującym pracownikowi (matce, ojcu dziecka i innym opiekunom) udzielanym w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Aby móc skorzystać z urlopu wychowawczego pracownik powinien pozostawać

Czytaj więcej »

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest samodzielnym uprawnieniem pracownika – ojca wychowującego dziecko, którego treścią jest prawo do zwolnienia od pracy w celu opieki nad małym dzieckiem lub nad dzieckiem starszym w przypadku przysposobienia. Wymiar

Czytaj więcej »