Komu i kiedy pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej?

Od 7.04 zaczną obowiazywać przepisy o pracy zdalnej. Pracodawcy narzekają, pracownicy się cieszą. Przynajmniej ci, którzy należą do grupy pracowników mających tak zwane miękkie roszczenie o pracę zdalną. Zamknięty katalog  Jak już wspomniałam, w niektórych sytuacjach pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną. Dotyczy to przypadków, gdy wniosek złoży: pracownik – rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet […]

Czy przedłużenie umowy na czas określony do porodu spowoduje, przekształcenie umowy
w umowę na czas nieokreślony?

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż […]

Czy można pracować w czasie urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego/ wychowawczego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i krótka i brzmi: TAK! Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, aby nie narazić się na zarzut na przykład zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.   Urlop macierzyński Praca na urlopie macierzyńskim jest możliwa bez ograniczeń już od pierwszego dnia. Można zatrudnić się na podstawie umowy o prace, albo na zlecenie. Nie ma przy tym znaczenia wymiar etatu. Jedyne przed czym przestrzegam to zatrudnienie u własnego pracodawcy. Tutaj opinie ZUS […]

Przedłużenie umowy do porodu

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy Przyjrzyjmy się temu przepisowi na konkretnych przykładach: Przykład 1: Zatrudniam od 1 stycznia pracownicę, której umowa kończy się 31 sierpnia 2022. […]

Jak wylicza się podstawę zasiłku macierzyńskiego?

Zasadą jest, ze podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Jeżeli w okresie owych 12 miesięcy (lub mniej niż 12 miesięcy) pracownik nie osiągnął wynagrodzenia […]