Urlop wypoczynkowy po wychowawczym – nauczyciele

Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu. Wyjątek od zasady W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych […]

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: w każdym czasie – za zgodą pracodawcy; po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Przepisy dopuszczają więc, aby pracownik przerwał urlop wychowawczy nawet nie uzgadniając tego z pracodawcą, wystarczy, że poinformuje go o terminie zamierzonego podjęcia pracy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Dopuszczenie pracownika do pracy jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy i w razie niespełnienia tego obowiązku przez pracodawcę pracownik […]

Zmiana awansowania nauczycieli

Projekt ustawy dotyczący zmiany stopni awansu zawodowego nauczycieli czeka tylko na podpis Prezydenta. Gdy do podpisania dojdzie- od 1 września nauczycieli czeka rewolucja. Obecnie ścieżka awansu zawodowego nauczycieli obejmuje 4 stopnie awansu: nauczyciel stażysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany; nauczyciel dyplomowany. Nowelizacja proponuje zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Projekt ustawy przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego  […]

Przerwanie urlopów związanych z urodzeniem dziecka

Zdarza się, że już po rozpoczęciu korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego pracownik ma potrzebę przerwania tych urlopów. Choćby z powodu ciąży w ich trakcie (i chęci otrzymania płatnego zwolnienia lekarskiego). Czy każdy urlop można przerwać? I czy wymaga to spełnienia dodatkowych warunków? Oraz co się dzieje z resztą danego urlopu? O tym dowiecie się z niniejszego teksty. Urlop macierzyński Każda pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego pod dwoma warunkami:  pracownica musi […]

Dyrektywa „Work- life balance” a nauczyciele

Obecnie trwają prace nad  wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Unii Europejskiej pod nazwą „work- life balance”. Wiele z tych zmian nie będzie dotyczyła nauczycieli, bowiem kwestie związane z ich zatrudnieniem w większości przypadków regulują przepisy Karty Nauczyciela. Projektowane przepisy znajdą zastosowanie w tych obszarach, których Karta Nauczyciela nie reguluje- a więc głównie w kwestiach związanych z urlopami po urodzeniu dziecka.     Umowy na czas określony   Jeśli chodzi […]