Ciąża w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego

Może się zdarzyć, że w czasie, gdy pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego zajdzie w kolejną ciążę. Czy to powoduje automatyczne przerwanie tych urlopów? Czy może w tym czasie korzystać ze zwolnienia lekarskiego? Czy otrzyma zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka?

 

Jakie są konsekwencje ciąży ?

Ciąża w takim wypadku nie powoduje automatycznego przerwania tych urlopów. Mimo ciąży urlopy są kontynuowane. 

Jeśli ciąża jest zagrożona i w innych okolicznościach pracownica korzystałaby ze zwolnienia lekarskiego- w przypadku ciąży na urlopach, o których mówimy to płatne zwolnienie nie przysługuje.

Nawet jeśli jest to urlop wychowawczy, w czasie którego zasiłek macierzyński nie przysługuje- nie ma możliwości korzystania z odpłatnego zwolnienia lekarskiego.

  

Urodzenie dziecka w czasie urlopu rodzicielskiego

 Pracownica, która urodzi dziecko w okresie przebywania na urlopie rodzicielskim, nabywa prawo do kolejnego urlopu macierzyńskiego, mimo że w okresie urlopu macierzyńskiego, czy rodzicielskiego nie jest za nią odprowadzana składka chorobowa ani nie jest to okres urlopu wychowawczego.

 Zdaniem organu rentowego, w razie urodzenia kolejnego dziecka w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres ustalony przepisami kodeksu pracy jako okres urlopu rodzicielskiego, nie później niż od dnia porodu ubezpieczonej matce dziecka przysługuje zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia kolejnego dziecka.

W takim przypadku okres zasiłku macierzyńskiego na pierwsze dziecko może być wykorzystany przez:

  • ubezpieczonego ojca dziecka w terminie przypadającym bezpośrednio po okresie zasiłku macierzyńskiego wykorzystanego przez ubezpieczoną matkę dziecka, jeżeli okres, o który występuje ubezpieczony, nie jest krótszy niż 8 tygodni i jest wielokrotnością tygodnia, l
  • lub   ubezpieczoną matkę dziecka albo ubezpieczonego ojca dziecka w terminie późniejszym, nieprzydającym po poprzednim okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego za część urlopu rodzicielskiego, w wymiarze do 16 tygodni.

 

W sytuacji gdy nie matka, lecz ojciec dziecka korzysta z urlopu rodzicielskiego (lub odpowiednio z zasiłku macierzyńskiego za jego okres), w trakcie którego rodzi się temu ubezpieczonemu kolejne dziecko – zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez ZUS – ojciec dziecka zachowuje prawo do zasiłku macierzyńskiego, jeżeli to on wykorzystuje to uprawnienie w okresie urlopu rodzicielskiego, w trakcie którego matka urodzi drugie dziecko. 

Zatem rozpoczęcie przez matkę pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego z tytułu urodzenia kolejnego dziecka nie powoduje przerwania pobierania zasiłku przez ojca, jeżeli to on w dacie urodzenia kolejnego dziecka korzystał z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego na poprzednie dziecko.

 

Urodzenie dziecka w czasie urlopu wychowawczego

 W przypadku gdy pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i w jego trakcie urodzi dziecko, wówczas urlop wychowawczy nadal trwa. Poza tym nie ulega przerwaniu ani zawieszeniu. Urodzenie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego powoduje, że matce nie przysługuje urlop macierzyński, ale przysługuje zasiłek macierzyński. Zasiłek ten odpowiada części okresu urlopu macierzyńskiego, przypadającego po porodzie.

 Kiedy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego zawiera się w granicach urlopu wychowawczego to wówczas zasiłek macierzyński ulega skróceniu o dwa tygodnie.

Jeśli okres urlopu macierzyńskiego wykraczałby poza okres urlopu wychowawczego- po zakończeniu wychowawczego pracownica kontynuuje macierzyński.

 

Rezygnacja z urlopów z powodu ciąży

Po wykorzystaniu 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica może zrezygnować z dalszej części tego urlopu i skorzystać ze zwolnienia lekarskiego do końca ciąży, jeżeli ubezpieczony ojciec dziecka

będzie sprawował osobistą opiekę nad dzieckiem przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego.

 

Pracownik może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w każdym czasie za zgodą pracodawcy i powrócić do pracy. Dotyczy to zarówno przypadku, gdy wniosek o urlop rodzicielski został złożony przez pracownika na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu, jak i przypadku, gdy pracownica wystąpiła o udzielenie jej urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, składając wniosek nie później niż 21 dni po porodzie. Warunkiem wcześniejszej rezygnacji z urlopu rodzicielskiego jest jednak uzyskanie zgody pracodawcy, strony muszą też porozumieć się co do terminu powrotu pracownika do pracy.

Niezależnie od powyższego, pracownica, która nie później niż 21 dni po porodzie złożyła wniosek o udzielenie jej, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, może dzielić się z pracownikiem – ojcem wychowującym dziecko albo ubezpieczonym – ojcem dziecka korzystaniem z urlopu rodzicielskiego albo pobieraniem zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi tego urlopu. 

W takim przypadku pisemny wniosek dotyczący:

1) rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości albo w części i powrotu do pracy – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed przystąpieniem do pracy;

2) udzielenia urlopu rodzicielskiego w całości albo w części – składa się pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo jego części.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ww. wnioski.


Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

1) w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;

2) po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.