Czy przedłużenie umowy na czas określony do porodu spowoduje, przekształcenie umowy
w umowę na czas nieokreślony?

 

Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż 33 miesiące lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż trzy, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie ww. okresu lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Z kolei umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Do przedłużenia umowy dochodzi z mocy prawa, bez konieczności  podejmowania przez strony dodatkowych działań (np. aneksowania umowy).

 

Jednakże okresu przedłużenia umowy do porodu nie należy wliczać do limitu 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony. Oznacza to, że nawet gdyby w wyniku przedłużenia umowy doszło do przekroczenia okresu 33 miesięcy zatrudnienia terminowego, umowa na czas określony nie przekształci się w umowę na czas nieokreślony.

 

Facebook
LinkedIn

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.