Jak liczyć staż dla wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony?

Kodeks pracy w przypadku umowy na czas określony i nieokreślony wskazuje sztywne okresy wypowiedzenia. Tak więc okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1)   2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

2)   1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

3)   3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracodawcy (i pracownicy) często zastanawiają się jednak- jak liczyć staż pracy wpływający na okres wypowiedzenia. Czy znaczenie ma tylko ostatnia umowa? Czy może wszystkie zawarte z danym pracodawcą? Co jeśli zakład pracy zmienił pracodawcę? I czy staż liczymy do momentu złożenia wypowiedzenia czy do jego końca?

Do okresu zatrudnienia wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Problemem interpretacyjnym powstającym na tle komentowanego przepisu jest to, czy o długości okresu wypowiedzenia decyduje staż pracy pracownika u danego pracodawcy w chwili składania oświadczenia woli o wypowiedzeniu, czy też raczej w dniu, w którym dochodzi do rozwiązania stosunku pracy na skutek wcześniejszego wypowiedzenia. W odniesieniu do tej kwestii przyjmowane jest raczej jednolite stanowisko, zgodnie z którym przy obliczaniu stażu warunkującego długość okresu wypowiedzenia należy uwzględniać także sam okres wypowiedzenia. Takie zapatrywanie znalazło swój wyraz w wyroku z dnia 11 maja 1999 r. ( I PKN 34/ 99 ), w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że o długości okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia u danego pracodawcy liczony od dnia zawarcia umowy o pracę do daty jej rozwiązania z upływem okresu wypowiedzenia.

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy (uchwała SN z dnia 15 stycznia 2003 r., III PZP 20/02 , OSNP 2004, nr 1, poz. 4).

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.