Prawo pracy

Jak wylicza się podstawę zasiłku macierzyńskiego?

Zasadą jest, ze podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

 

Jeżeli w okresie owych 12 miesięcy (lub mniej niż 12 miesięcy) pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

  1. wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy;
  2. przyjmuje się, po uzupełnieniu wynagrodzenie z miesięcy, w których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.
A co to w ogóle oznacza w praktyce?

1. Pracownica urodziła dziecko we wrześniu 2022 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. Pracownica otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze ustalone w stałej miesięcznej wysokości 5.000 zł, oraz zmienną premię regulaminową zmniejszaną nieproporcjonalnie za okres nieobecności w pracy z powodu choroby. Wynagrodzenie i premia są wypłacane do 10-go dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

W podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze i premię:

  • wypłaconą za wrzesień 2021 r. w październiku 2021 r.
  • wypłaconą za październik 2021 r. w listopadzie 2021 r.
  • (…)
  • wypłaconą za sierpień 2022 r. we wrześniu 2022 r.
 

2. W zakładzie fryzjerskim zatrudniona jest pracownica na cały etat od 2018 r. Na umowie o pracę ma zapis dot. wynagrodzenia: podstawa miesięczna 30% od wartości wykonanych usług, nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym okresie. Do 8.11.2021 r. pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim. Dostarczyła pracodawcy podanie o urlop wypoczynkowy za okres od 9.11.2021 r. – 17.01.2022 r. Od 18.01.2022 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim ciążowym.

 

 

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

 

Wynagrodzenie urlopowe miała naliczone z wypłat sprzed pierwszej ciąży, ponieważ ma zmienne wynagrodzenie. Teraz chcę przyjąć za podstawę wymiaru zasiłku wynagrodzenie za grudzień i za listopad po uzupełnieniu.

 

Czy kwotę uzupełnienia naliczyć od minimalnego wynagrodzenia czy tak jak pozostałe wynagrodzenie za listopad w wysokości wynagrodzenia urlopowego? 

 

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego powinno stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za grudzień i listopad 2021 r. Wynagrodzenie za listopad 2021 r. powinno być uzupełnione w sposób właściwy dla wynagrodzenia zmiennego.

3. Pracownica otrzymywała przez cały rok stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1600 zł. Pracownica zachorowała w styczniu 2022 r. na 11 dni. 

 

Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego z 12 miesięcy, jeżeli pracownica chorowała również 3 dni we wrześniu, które wchodzą w skład obliczenia podstawy z 12 miesięcy?


Czy do podstawy biorę kwotę z umowy 1600 zł czy kwotę z podstawy do ubezpieczenia chorobowego we wrześniu 2021 r., czy jeszcze inaczej i kwotę wynagrodzenia za wrzesień 2021 r. muszę uzupełnić o dni nieprzepracowane, ale usprawiedliwione?


Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za styczeń 2022 r. należy ustalić w oparciu o wynagrodzenie wypłacone za miesiące od stycznia do grudnia 2021 r., uwzględniając wynagrodzenie za wrzesień po uprzednim uzupełnieniu.
Rozumiem, że skoro pracownica, o której mowa w pytaniu otrzymywała 2021 r. wynagrodzenie w wysokości 1600 zł, to jest zatrudniona na 1/2 etatu.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.