Jak wylicza się podstawę zasiłku macierzyńskiego?

Zasadą jest, ze podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte.

 

Jeżeli w okresie owych 12 miesięcy (lub mniej niż 12 miesięcy) pracownik nie osiągnął wynagrodzenia wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego:

  1. wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy;
  2. przyjmuje się, po uzupełnieniu wynagrodzenie z miesięcy, w których ubezpieczony będący pracownikiem przepracował co najmniej połowę obowiązującego go czasu pracy.
A co to w ogóle oznacza w praktyce?

1. Pracownica urodziła dziecko we wrześniu 2022 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od września 2021 r. do sierpnia 2022 r. Pracownica otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze ustalone w stałej miesięcznej wysokości 5.000 zł, oraz zmienną premię regulaminową zmniejszaną nieproporcjonalnie za okres nieobecności w pracy z powodu choroby. Wynagrodzenie i premia są wypłacane do 10-go dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

W podstawie wymiaru zasiłku należy uwzględnić wynagrodzenie zasadnicze i premię:

  • wypłaconą za wrzesień 2021 r. w październiku 2021 r.
  • wypłaconą za październik 2021 r. w listopadzie 2021 r.
  • (…)
  • wypłaconą za sierpień 2022 r. we wrześniu 2022 r.
 

2. W zakładzie fryzjerskim zatrudniona jest pracownica na cały etat od 2018 r. Na umowie o pracę ma zapis dot. wynagrodzenia: podstawa miesięczna 30% od wartości wykonanych usług, nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w danym okresie. Do 8.11.2021 r. pracownica przebywała na urlopie rodzicielskim. Dostarczyła pracodawcy podanie o urlop wypoczynkowy za okres od 9.11.2021 r. – 17.01.2022 r. Od 18.01.2022 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim ciążowym.

 

 

Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego?

 

Wynagrodzenie urlopowe miała naliczone z wypłat sprzed pierwszej ciąży, ponieważ ma zmienne wynagrodzenie. Teraz chcę przyjąć za podstawę wymiaru zasiłku wynagrodzenie za grudzień i za listopad po uzupełnieniu.

 

Czy kwotę uzupełnienia naliczyć od minimalnego wynagrodzenia czy tak jak pozostałe wynagrodzenie za listopad w wysokości wynagrodzenia urlopowego? 

 

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego powinno stanowić przeciętne miesięczne wynagrodzenie przeciętne miesięczne wynagrodzenie za grudzień i listopad 2021 r. Wynagrodzenie za listopad 2021 r. powinno być uzupełnione w sposób właściwy dla wynagrodzenia zmiennego.

3. Pracownica otrzymywała przez cały rok stałe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1600 zł. Pracownica zachorowała w styczniu 2022 r. na 11 dni. 

 

Jak ustalić podstawę zasiłku chorobowego z 12 miesięcy, jeżeli pracownica chorowała również 3 dni we wrześniu, które wchodzą w skład obliczenia podstawy z 12 miesięcy?


Czy do podstawy biorę kwotę z umowy 1600 zł czy kwotę z podstawy do ubezpieczenia chorobowego we wrześniu 2021 r., czy jeszcze inaczej i kwotę wynagrodzenia za wrzesień 2021 r. muszę uzupełnić o dni nieprzepracowane, ale usprawiedliwione?


Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego za styczeń 2022 r. należy ustalić w oparciu o wynagrodzenie wypłacone za miesiące od stycznia do grudnia 2021 r., uwzględniając wynagrodzenie za wrzesień po uprzednim uzupełnieniu.
Rozumiem, że skoro pracownica, o której mowa w pytaniu otrzymywała 2021 r. wynagrodzenie w wysokości 1600 zł, to jest zatrudniona na 1/2 etatu.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.