Kiedy można zwolnić nauczyciela mianowanego

Czasem dochodzi do sytuacji, gdy dyrektor szkoły chce, albo jest zmuszony okolicznościami do wręczenia nauczycielowi wypowiedzenia. Jednak w przypadku nauczyciela mianowanego prawo przewiduje, że zwolnić go można jedynie w ściśle określonych przypadkach. Poza nimi – nawet gdyby nie było możliwości dalszej współpracy z nauczycielem – nie można go zwolnić.

Jakie to przypadki?

Po pierwsze klasyczne wypowiedzenie, składane na 3 miesiące naprzód ze skutkiem na koniec roku. To oznacza, że nie można nauczyciela zwolnić w dowolnym momencie, bo niezależnie, kiedy wypowiedzenie zostanie złożone (byle przed 31 maja) umowa rozwiąże się 31 sierpnia.

Przy czym warto tutaj podkreślić, że takie wypowiedzenie jest możliwe w ściśle określonych wypadkach (albo całkowitej likwidacji szkoły, albo zmian organizacyjnych skutkujących niemożnością przyznania mu całego etatu).

Zwolnić nauczyciela mianowanego można także w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – 270 dni (do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole nie odbywają się zajęcia). W szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia.

W tym wypadku rozwiązanie stosunku pracy nastąpi bez wypowiedzenia (bo nie trzeba go składać) z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy. Wymagane jest jednak oświadczenie dyrektora, że rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy.

W razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy stosunek pracy można z nim rozwiązać z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy. Ostateczne orzeczenie lekarskie to to, które zostało wydane po ewentualnym odwołaniu nauczyciela (albo dyrektora), a jeśli takie odwołanie nie zostało złożone- po upływie terminu do wniesienia odwołania. I w tym wypadku dyrektor składa nauczycielowi oświadczenie, ze rozwiązuje z nim stosunek pracy. Wypowiedzenie nie jest konieczne.

W razie uzyskania negatywnej oceny pracy stosunek pracy rozwiązuje się z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy. Jeśli dyrektor negatywnie ocenił pracę nauczyciela składa mu wypowiedzenie i po jego upływie rozstaje się z nauczycielem (bez względu na to, czy jest to 31 sierpień, czy środek roku szkolnego).

W razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii. Nauczyciel religii nie może pracować, jeśli jego skierowanie zostało cofnięte. Nie ma tutaj możliwości odwołania się od tej decyzji ani przez nauczyciela ani przez dyrektora. Wystarczy samo oświadczenie dyrektora- wypowiedzenie nie jest konieczne.

Warto jeszcze wskazać, że rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania może nastąpić również:

1) na mocy porozumienia stron, czyli gdy obie strony są zgodne, że nie chcą dalej ze sobą współpracować. Jedna ze stron składa propozycję, druga ją przyjmuje i stosunek pracy rozwiązuje się w terminie wskazanym w tej propozycji;

2) w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.