Komu i kiedy pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej?

Od 7.04 zaczną obowiazywać przepisy o pracy zdalnej. Pracodawcy narzekają, pracownicy się cieszą. Przynajmniej ci, którzy należą do grupy pracowników mających tak zwane miękkie roszczenie o pracę zdalną.

Zamknięty katalog 

 

Jak już wspomniałam, w niektórych sytuacjach pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną. Dotyczy to przypadków, gdy wniosek złoży:

  1. pracownik – rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
  2. pracownik – rodzic dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. pracownik – rodzic dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  4.  pracownica w ciąży,
  5. pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia,
  6. pracownik sprawujący opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Tym grupom pracowników przysługuje właśnie tak zwane miękkie roszczenie o pracę zdalną. To znaczy, że jeśli nie zajdą szczególne okoliczności, to pracodawca musi uwzględnić ich wniosek o taką pracę, nawet jeśli jest temu przeciwny.

Kiedy można odmówić ?

W powyższych sytuacjach pracodawca będzie mógł odmówić, jeżeli praca zdalna nie będzie możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Organizacja pracy jest określana jako działania techniczne, ekonomiczne, organizacyjne, które mają na celu optymalizację siły roboczej, środków produkcji oraz zapewnienie odpowiednich warunków pracy człowieka dla osiągnięcia jak najlepszych efektów pracy.

Organizacja pracy obejmuje wybór optymalnych metod pracy z właściwym określeniem procedur
postępowania w zakresie realizacji zadań. W zakresie właściwej organizacji pracy konieczny jest dobór odpowiednich pracowników, którzy posiadają kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, a także odpowiedni stan zdrowia. To przecież pracownik jest głównym podmiotem wszelkich procesów organizacji pracy. Właściwa organizacja pracy wymaga również odpowiedniego wyposażenia stanowiska pracy w maszyny, urządzenia, dzięki którym możliwa będzie efektywniejsza i bardziej sprawna praca.

Jeśli czyjaś praca polega na współpracy z innymi pracownikami i bez tej współpracy
(bezpośredniej) nie da się wykonać konkretnych zajęć – można mu odmówić pracy zdalnej.

Ale jeśli ktoś w pandemii pracował zdalnie a teraz pracodawca mówi, ze organizacja pracy na to nie pozwala – jest to naruszenie przepisów.

Oczywiście jest też druga przesłanka, która daje pracodawcy możliwość odmowy – rodzaj pracy nie pozwala na pracę zdalną.

Dotyczy to właściwie większości (o ile nie wszystkich) pracowników fizycznych czy obsługi

 

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.