Limit umów na czas określony w szkołach

Szkoły, jak już wiadomo, opierają się w większości na zupełnie odrębnych przepisach niż pozostałe zakłady pracy. Stąd też inaczej uregulowano kwestie limitu umów na czas określony w tych placówkach.

Jeszcze do niedawna takiego limitu w ogóle nie było. A i teraz – przy odpowiednim uzasadnieniu nie będzie on obowiązywał. Co nie znaczy, ze dyrektorzy mogą nadużywać prawa i latami zatrudniać nauczycieli na podstawie umów terminowych.

Przede wszystkim należy pamiętać, że umowę na czas określony powinno się zawierać generalnie tylko z nauczycielem stażystą. Wszyscy pozostali nauczyciele powinni być zatrudnieni albo na czas nieokreślony, albo na podstawie mianowania.

Ustawodawca uznał jednak, że każdego nauczyciela można zatrudnić na czas określony w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela.

Zastępstwo jako takie nie budzi wątpliwości. Jednak w przepisach nie zdefiniowano czym jest owa potrzeba wynikająca z organizacji nauczania. I tutaj, jeśli dyrektor chciałby z tej możliwości skorzystać musi umieć bardzo dobrze uzasadnić, że na przykład nie było wiadomo, czy za rok otworzy się dokładnie tyle samo klas – stad umowa terminowa.

Jednak i z tej furtki dyrektor nie może korzystać w nieskończoność, bowiem ustawodawca wprowadził limity umów na czas określony.

I tak okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony zawartej w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie tych umów między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 36 miesięcy. Zauważmy, że nie dotyczy to umów na zastępstwo!

Do okresu  owych 36 miesięcy wlicza się umowy o pracę na czas określony zawarte na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie przekroczyła 3 miesięcy. Czyli zatrudnianie nauczyciela na okres wrzesień – czerwiec nie uchroni stron przed konsekwencjami zawierania umówi na czas określony, bo przerwa wakacyjna jest krótsza niż 3 miesiące.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony przekracza okres 36 miesięcy  z dniem następującym po upływie tego okresu, stosunek pracy przekształca się:

1) w przypadku nauczyciela kontraktowego – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony;

2) w przypadku nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – w stosunek pracy na podstawie mianowania lub – wyjątkowo – w stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.