Nowelizacja Karty Nauczyciela 2018

1 stycznia 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy Karty Nauczyciela. Wynikają one z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, którą niedawno podpisał Prezydent. Zmiany dotyczą awansu zawodowego nauczycieli, urlopu wypoczynkowego i na żądanie, czy czasu pracy. Ale to nie wszystkie nowości.
Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli

Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada powiązanie ścieżki awansu zawodowego z oceną pracy nauczycieli oraz uzależnienie jej długości od jakości pracy nauczyciela, co z konsekwencji pozwoli na premiowanie nauczycieli wyróżniających się jakością pracy.

Nowelizacja wprowadza obligatoryjne terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela (które od stycznia zostaną powiązane ze ścieżką awansu zawodowego). Ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana obligatoryjnie po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego, jeżeli nauczyciel nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu.

Kolejna zmiana dotyczy nauczycieli dyplomowanych, którzy legitymują się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole (od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) oraz wyróżniającą oceną pracy. Nauczyciel taki będzie otrzymywał dodatek za wyróżniającą pracę (docelowo ? w wysokości 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej). Co ważne- pierwszy raz dodatek ten zostanie wypłacony od 1 września 2020 r., a w docelowej wysokości  pierwszy raz będzie można go otrzymać od 1 września 2022 r. (do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie rosła).

Dodatkowo nowelizacja przewiduje wydłużenie wydłużenie okresów pracy w szkole niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego:
– z 2 do 3 lat przy stażu ubieganie się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
z 1 roku do 4 lat przy ubieganiu się o uzyskanie stażu stopnia nauczyciela dyplomowanego.

Zgodnie z nowelizacją- nauczyciel kontraktowy i mianowany, którzy legitymować się będą wyróżniającą oceną pracy, będą mogli rozpocząć staż na kolejny stopień awansu zawodowego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.

Wydłużony zostanie także staż na stopień nauczyciela kontraktowego – z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy.

Czas pracy nauczycieli

W nowelizacji określono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradni psychologiczno-pedagogicznej ? w wymiarze 22 godzin. Jednocześnie ujednolicono pensum (na poziomie 20 godzin tygodniowo) dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, zatrudnianych dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Nowelizacja Karty Nauczyciela zakłada także, że dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele pełniący funkcje kierownicze w szkole nie mogą mieć przydzielonych godzin ponadwymiarowych, z wyłączeniem sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania w jednym oddziale.

Urlop wypoczynkowy i urlop dla poratowania zdrowia

Nowelizacja zrewolucjonizowała zasady i termin udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole zakładając, ze osobom tym będzie przysługiwało jedynie 35 dni urlopu w ciagu roku.

W kontekście urlopu dla poratowania zdrowia nowelizacja z 1 stycznia 2018r. zakłada, że urlop ten będzie udzielany nauczycielowi w celu leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia będzie orzekał ? na podstawie wydanego przez dyrektora szkoły skierowania na badania lekarskie ? lekarz medycyny pracy, a nie jak dotychczas lekarz pierwszego kontaktu.

Możliwe będzie także korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej. Urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową dyrektor szkoły będzie udzielał na podstawie potwierdzonego skierowania na okres w nim ustalony.

Uprawnienia związane z rodzicielstwem

W nowelizacji zaproponowano nowe uregulowania dotyczące kwestii zwolnienia od pracy nauczyciela z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14. Zwolnienie to będzie przysługiwało nauczycielom w wymiarze 2 dni ? bez możliwości wykorzystania go w wymiarze godzinowym.

W odrębny sposób uregulowano także kwestie obniżania wymiaru czasu pracy nauczyciela uprawnionego do urlopu wychowawczego. Pozwoli to uniknąć sytuacji wnioskowania przez nauczyciela o obniżenie wymiaru zatrudnienia w różnych okresach roku szkolnego w szkołach feryjnych.

Zmiany dotyczące zatrudnienia

Nowelizacja uchyla przepis pozwalający organowi prowadzącemu szkołę na przeniesienie nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do innej szkoły ? bez zgody nauczyciela, jednak na okres nie dłuższy niż 3 lata, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Dyrektor szkoły będzie miał obowiązek w pierwszej kolejności zwiększyć wymiar zatrudnienia nauczycielowi, któremu wcześniej to zatrudnienie ograniczono. Dotyczy to wymiaru zatrudnienia w tej samej szkole, na tym samym lub (za jego zgodą) innym stanowisku, pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.