Nowelizacja postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli

W Dzienniku Ustaw ukazała się w ostatnich dniach nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2215), która łagodzi  niektóre przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli.

W 2020 roku do ustawy dodano przepis, który nakazywał dyrektorom zawiadamianie o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobra dziecka. Miało to na celu zapobieżeniu sytuacjom, w których sprawy takie były ukrywane,  bo zdarzało się, że dyrektorzy szkoły nakładali na nauczycieli kadry porządkowe z kodeksu pracy, zamiast skierować sprawę do postępowania dyscyplinarnego.

Jednak najnowsza nowelizacja zakłada, że dyrektor będzie miał  14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka oraz doprecyzowanie, w jakim przypadku nie dochodzi do zawiadomienia (obecnie dyrektor ma na to trzy dni).

Dodatkowo nowelizacja określa maksymalny termin na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego.

Dodatkowo zgodnie z nowymi przepisami dyrektor szkoły nie musi zawieszać nauczyciela w pełnieniu obowiązków, a postępowanie dyscyplinarne nie będzie wszczynane po upływie 6 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu (z wyłączeniem czynów stanowiących przestępstwo).

MEN nie uwzględnił jednak postulatów, aby określić, jakie działania i czyny należy uznać za naruszenie prawa. Uznał bowiem, że nie da się określić czym jest „dobro dziecka”.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.