Praca w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego

Czy pracownik rodzic, który korzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego może podjąć w tym czasie pracę? Jeśli tak to czy jest to obwarowane dodatkowymi warunkami?

 

 

Urlop macierzyński

 

Urlop macierzyński ma na celu zagwarantowanie pracownikom możliwości sprawowania opieki nad nowo narodzonymi dziećmi, jednakże wielu rodziców stawia sobie bardzo ważne pytanie – czy na macierzyńskim można pracować?

Przepisy prawa określają wprost, że w czasie trwania urlopu rodzicielskiego pracownik ma prawo dorabiać. Natomiast w kontekście urlopu macierzyńskiego Kodeks nie precyzuje, czy taka możliwość istnieje.

W praktyce okazuje się, że jest to jak najbardziej realne. Skoro przepisy nie zabraniają wykonywania pracy w czasie otrzymywania zasiłku macierzyńskiego w zwiadu z urlopem macierzyńskim, to pracownica może jak najbardziej pijać dodatkową prace. I nie ma tutaj znaczenia, czy będzie to praca u obecnego, czy u innego pracodawcy.

 

 

Urlop rodzicielski

 

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy. W takim przypadku urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

Pracownik / pracownica, którzy zamierzają łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego ze świadczeniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu składają pisemny wniosek pracodawcy w terminie nie krótszym, niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracownika pracodawca informuje go na piśmie. We wniosku pracownik określa sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie wydłużony.

Kodeks pracy nie zakazuje możliwości łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą u innego pracodawca niż ten, który udzielił tego urlopu. Odpowiednio pracownik może podjąć zatrudnienie u innego pracodawcy w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego w podstawowym zatrudnieniu.

O zatrudnieniu u innego pracodawcy pracownik powinien w zasadzie poinformować podstawowego pracodawcę z uwagi na szereg uprawnień, które w przypadku pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy nie powinny się dublować bądź ulegają pewnym ograniczeniom (np. dodatek za wysługę lat dla nauczycieli).

 

 

Urlop wychowawczy

 

W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

W razie ustalenia, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa pracownika do stawienia się do pracy w terminie przez siebie wskazanym, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia powzięcia takiej wiadomości i nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia wezwania.

Należy podkreślić, że przepisy nie nakładają na pracownika obowiązku informowania pracodawcy, który udzielił urlopu wychowawczego o podjęciu pracy zarobkowej, innej działalności, nauki lub szkolenia. Jeżeli jednak pracodawca dowie się, że pracownik trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (np. zatrudnił się u innego pracodawcy w wymiarze pełnego etatu), ma prawo wezwać go do stawienia się w pracy. Niewykonanie polecenia pracodawcy może zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.