Przedłużenie umowy do porodu

 

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy

Przyjrzyjmy się temu przepisowi na konkretnych przykładach:

 

Przykład 1:

Zatrudniam od 1 stycznia pracownicę, której umowa kończy się 31 sierpnia 2022. W dniu 9 sierpnia wpłynęło zwolnienie lekarskie, które jest zwolnieniem z kodem B. Jest to dopiero 5 tydzień ciąży i umowa wygasa przed upływem 12 tygodnia jej ciąży.

 

Czy można przedłużyć umowę do dnia porodu i czy wówczas pracownicy będzie przysługiwał zasiłek macierzyński?
Umowa o pracę nie ulega przedłużeniu do dnia porodu z mocy prawa, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca zawarł z pracownicą kolejną umowę o pracę na okres następujący po rozwiązaniu pierwszej umowy o pracę w dniu 31 sierpnia 2022 r., który będzie obejmował przewidywaną datę porodu.

 

Przykład 2:

Zatrudniliśmy pracownicę w ramach prac interwencyjnych na 5 miesięcy. Pracownica zaszła w ciążę i poszła na zwolnienie lekarskie do 15.09.2022 r.

 

Czy należy jej przedłużyć umowę, która jest zawarta do dnia 15.09.2022 r.?
Czy całość dokumentów związanych z zasiłkiem chorobowym (ciąża) przekazuję do ZUS?
Kiedy pracodawca ma obowiązek przedłużyć pracownicy zatrudnionej na czas określony umowę o pracę, a kiedy nie?
Jeżeli pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu.

 

Przykład 3:

Pracownica jest zatrudniona na umowę o pracę na czas określony od 01.02.2022 r. do 30.06.2022 r. Obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim – ciąża. W dniu 21 czerwca przedstawiła zaświadczenie lekarskie, że jest w 10 tygodniu ciąży.

 

Czy należy pracownikowi przedłużyć umowę o pracę do dnia porodu? Jak liczy się 3 miesiąc ciąży – ile tygodni czy dni bierze się pod uwagę?
Umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu jeśli w dniu 30 czerwca pracownia jest w 13 tygodniu ciąży.

Jak liczyć owe 3 miesiące?

 

Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni). Ponadto dla aktywowania ochrony przewidzianej w przepisie konieczne jest ustalenie, że w dniu, w którym umowa o pracę na czas określony miała ulec rozwiązaniu, upłynęło już co najmniej 85 dni (3 miesiące księżycowe + 1 dzień) od dnia poczęcia. Ochrona przysługuje bowiem dopiero po upływie trzeciego miesiąca ciąży, a nie w okresie do zakończenia trzeciego miesiąca ciąży”. Jeśli zatem w dniu rozwiązania stosunku pracy pracownica jest w 11 lub 12 tygodniu ciąży to ochrona jej nie przysługuje. Jeśli jednak była w 13 tygodniu ciąży to umowę należy przedłużyć do dnia porodu.


Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych.
Każdy miesiąc ciąży liczy 4 tygodnie, z których każdy liczy po 7 dni. Oznacza to, że pierwsze 3 miesiące ciąży (pierwszy trymestr) obejmują 12 tygodni, tj. w sumie 84 dni. Termin ten liczy się od pierwszego dnia ostatniej menstruacji.

 

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.