Rezygnacja z urlopu wychowawczego

 

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  1. w każdym czasie – za zgodą pracodawcy;
  2. po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.


Przepisy dopuszczają więc, aby pracownik przerwał urlop wychowawczy nawet nie uzgadniając tego z pracodawcą, wystarczy, że poinformuje go o terminie zamierzonego podjęcia pracy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Dopuszczenie pracownika do pracy jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy i w razie niespełnienia tego obowiązku przez pracodawcę pracownik może dochodzić swoich uprawnień na drodze sądowej.


Przykład:
Pracownik wnioskował o urlop wychowawczy do 31 grudnia 2022 r., ale 22 lipca 2022 r. poinformował pracodawcę, że chciałby wrócić do pracy już od 1 sierpnia 2022 r. Jeżeli pracodawca uwzględni wniosek pracownika, będzie on mógł powrócić do pracy z dniem 1 sierpnia 2022 r.

 

 

Jeżeli jednak pracodawca nie zgadza się na powrót do pracy w terminie wskazanym przez  pracownika, pracownik ma możliwość jednostronnie zadecydować o skróceniu urlopu wychowawczego, pod warunkiem, że poinformuje pracodawcę o terminie zamierzonego podjęcia pracy z co najmniej 30-dniowym uprzedzeniem.


Przykład:
Pracownik w dniu 27 czerwca 2022 r. wystąpił do pracodawcy z wnioskiem o wyrażenie zgody na wcześniejsze zakończenie urlopu wychowawczego i powrót do pracy od dnia 1 lipca 2022 r. Pracodawca nie wyraził zgody na powrót do pracy w terminie wskazanym przez pracownika. W związku z powyższym, pracownik w dniu 1 lipca 2022 r. poinformował pracodawcę, że zamierza wrócić do pracy z dniem 1 sierpnia 2022 r.

 

Wycofanie wniosku o urlop przed jego rozpoczęciem
 

Pracownik może wycofać wniosek o urlop wychowawczy nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie. Cofnięcie wniosku o urlop wychowawczy z zachowaniem tego terminu nie wymaga zgody pracodawcy. 

Późniejsze wycofanie wniosku o urlop wychowawczy, czyli bez zachowania 7- dniowego terminu, wymaga już dla swojej skuteczności zgody pracodawcy. Pisemne oświadczenie o wycofaniu wniosku o urlop wychowawczy powinno zawierać wyraźne oświadczenie, że pracownik wycofuje wcześniej złożonych wniosek o udzielenie mu urlop wychowawczego na wskazany okres, a także jego imię i nazwisko, datę oraz własnoręczny podpis.

 

Zwolnienie lekarskie – bez ani jednego dnia pracy

 


Jeżeli w dniu, w którym pracownica miała stawić się do pracy dostarczyła zwolnienie lekarskie, to taki dokument po pierwsze stanowi dowód usprawiedliwiający jej nieobecność w pracy, a po drugie jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia/zasiłku chorobowego. Przepisy nie przewidują, aby warunkiem nabycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego było przepracowanie przynajmniej 1 dnia po zakończeniu urlopu wychowawczego (dotyczy to również wynagrodzenia chorobowego finansowanego ze środków pracodawcy).

Pracownica może więc przedstawić pracodawcy zwolnienie lekarskie już od pierwszego dnia, w którym miała stawić się do pracy po rezygnacji z urlopu wychowawczego.

 

Nauczyciele – odmiennie
 

Nauczyciel może zrezygnować z udzielonego mu urlopu wychowawczego:

  1. w każdym czasie – za zgodą organu udzielającego urlopu, albo
  2. z początkiem roku szkolnego – po uprzednim zawiadomieniu organu udzielającego urlopu, co najmniej na 3 miesiące przed zamierzonym terminem podjęcia pracy.

 
Zatem nie jest tak, że nauczyciel może w trakcie roku szkolnego zrezygnować z urlopu wychowawczego, aby przejść na zwolnienie lekarskie, a dyrektor szkoły musi to zaakceptować. 

Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką zgodę wyrazić, ale jeśli nie – urlop wychowawczy nauczycielki może być skrócony za 3-miesiecznym uprzedzeniem, na koniec roku szkolnego (czyli oświadczenie musi złożyć do 31 maja).

 

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.