Urlop dyrektora szkoły

Zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Dyrektor nie musi wykorzystywać […]

Urlop dyrektora i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole

Początek roku przyniósł zmianę w sposobie udzielania urlopu dyrektorom szkół oraz innym osobom, które zajmują stanowiska kierownicze w szkołach. Od 1 stycznia korzystają oni z urlopu tak, jak nauczyciele szkół nieferyjnych- mają 35 dni urlopu w danym roku kalendarzowym. Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. poz. 2203) od 1.01.2018 r. urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły wynosi 35 dni roboczych. Przepisy […]