Monitoring wizyjny w zakładzie pracy – prawa pracownika

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019r. poz. 1040) w art. 22(2) stanowi, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). […]