Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Jest to jedno z najczęściej (i chyba również najchętniej) wykorzystywanych przez pracowników – rodziców zwolnień z pracy. Przepisy pozwalają pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.   Dni czy godziny? O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym tego zwolnienia pracownik zdecyduje w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym […]

Limit umów na czas określony w szkołach

Szkoły, jak już wiadomo, opierają się w większości na zupełnie odrębnych przepisach niż pozostałe zakłady pracy. Stąd też inaczej uregulowano kwestie limitu umów na czas określony w tych placówkach. Jeszcze do niedawna takiego limitu w ogóle nie było. A i teraz – przy odpowiednim uzasadnieniu nie będzie on obowiązywał. Co nie znaczy, ze dyrektorzy mogą nadużywać prawa i latami zatrudniać nauczycieli na podstawie umów terminowych. Przede wszystkim należy pamiętać, że umowę na czas […]

Urlop nauczycieli szkół feryjnych

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Oznacza to, ze poza okresem ferii (czy to zimowych, czy letnich) nauczyciel szkół feryjnych nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego. Urlop wypoczynkowy w placówkach feryjnych nie jest zależny od wymiaru etatu. […]

Nowelizacja postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli

W Dzienniku Ustaw ukazała się w ostatnich dniach nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2215), która łagodzi  niektóre przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. W 2020 roku do ustawy dodano przepis, który nakazywał dyrektorom zawiadamianie o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobra dziecka. Miało to na celu zapobieżeniu sytuacjom, w których sprawy takie były ukrywane,  bo zdarzało się, że dyrektorzy szkoły nakładali […]