Likwidacja stanowiska a zwolnienie pracownicy w ciąży/ na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym

Zasadą jest, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą […]

Opieka medyczna w czasie ciąży

Opieka medyczna w czasie ciąży Pracodawca jest obowiązany udzielać pracownicy ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Powoduje to, że pracownica w ciąży ma prawo do dodatkowych badań lekarskich wykonywanych w płatnym czasie pracy. Prawo to przysługuje jeżeli: 1) badania są zlecone przez lekarza; […]

Zmiana warunków pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży lub karmiącej piersią i to pracy wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Z kolei w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy […]

Zakazy dotyczące zatrudniani pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 lub pracownic w ciąży

Zakaz zatrudniania powyżej 8 godzin na dobę Pracownika opiekującego się dzieckiem wieku do lat 4 nie można – bez jego zgody – zatrudniać w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy. Chodzi tu o następujące systemy i rozkłady czasu pracy: 1) system równoważnego czasu pracy, który dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę; 2) przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu […]

Prace wzbronione kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią

Kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią podlegają ochronie przed nadmierną uciążliwością pracy. Przepisy prawa pracy w tym zakresie są bezwzględnie obowiązujące – ich naruszenie stanowi naruszenie praw pracowniczych, a tym samym skutkować może dla pracodawcy karą grzywny i koniecznością zapłaty odszkodowania.   Oficjalny katalog prac Katalog tych prac zawarty został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, […]