• Prawo pracy

    Ekwiwalent za urlop

    Zgodnie z art. 171. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. Z 2020r. poz. 1320) w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.…