• Szkoła

    Urlop nauczycieli szkół feryjnych

    Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.…