Urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest samodzielnym uprawnieniem pracownika – ojca wychowującego dziecko, którego treścią jest prawo do zwolnienia od pracy w celu opieki nad małym dzieckiem lub nad dzieckiem starszym w przypadku przysposobienia. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie na każde dziecko – w przypadku więc większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie wymiar ten będzie stosownie pomnożony. Do urlopu ojcowskiego uprawniony jest pracownik – ojciec, który jest naturalnym […]

Powrót do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu, a po urlopie wychowawczym za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. […]

Dyrektywa „Work- life balance” a nauczyciele

Obecnie trwają prace nad  wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Unii Europejskiej pod nazwą „work- life balance”. Wiele z tych zmian nie będzie dotyczyła nauczycieli, bowiem kwestie związane z ich zatrudnieniem w większości przypadków regulują przepisy Karty Nauczyciela. Projektowane przepisy znajdą zastosowanie w tych obszarach, których Karta Nauczyciela nie reguluje- a więc głównie w kwestiach związanych z urlopami po urodzeniu dziecka.     Umowy na czas określony   Jeśli chodzi […]