• Szkoła

  Urlop uzupełniający

  Kwestia urlopu uzupełniającego została uregulowana jedynie w odniesieniu do nauczycieli szkół feryjnych. Związane jest to przede wszystkim z faktem, że nauczyciele szkół, w których przewidziano ferie nie mogą dowolnie wykorzystywać urlopu (a jedynie w ściśle określonych okresach roku szkolnego). W szkołach nieferyjnych nie ma urlopu uzupełniającego.…

 • Przedszkola

  Urlop nauczycieli przedszkoli

  Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. 2215) nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach nieferyjnych przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopowym. Urlop nauczycieli…

 • Szkoła

  Urlop dyrektora szkoły

  Zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni…

 • Prawo pracy

  Ekwiwalent za urlop

  Zgodnie z art. 171. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. Z 2020r. poz. 1320) w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.…