Urlop wypoczynkowy po wychowawczym – nauczyciele

Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu. Wyjątek od zasady W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych […]

Urlop uzupełniający

Kwestia urlopu uzupełniającego została uregulowana jedynie w odniesieniu do nauczycieli szkół feryjnych. Związane jest to przede wszystkim z faktem, że nauczyciele szkół, w których przewidziano ferie nie mogą dowolnie wykorzystywać urlopu (a jedynie w ściśle określonych okresach roku szkolnego). W szkołach nieferyjnych nie ma urlopu uzupełniającego. Jedyne przepisy, jakie obowiązują dotyczą przesunięcia urlopu wypoczynkowego na później/ udzielenie go w innym terminie. Urlop uzupełniający, zgodnie z art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela przysługuje […]

Urlop nauczycieli przedszkoli

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. 2215) nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach nieferyjnych przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopowym. Urlop nauczycieli przedszkoli jest zależny od okresu przepracowanego i od wymiaru etatu. Zgodnie natomiast z art. 91c ust. 1 KN w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, […]

Urlop dyrektora szkoły

Zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Dyrektor nie musi wykorzystywać […]

Ekwiwalent za urlop

Zgodnie z art. 171. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz. U. Z 2020r. poz. 1320) w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Nie można wypłacić ekwiwalentu, jeśli pracownik nie chce (nie może) wykorzystać urlopu, ale jego zatrudnienie nadal trwa. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie […]