Likwidacja stanowiska a zwolnienie pracownicy w ciąży/ na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym

Zasadą jest, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą […]

Ciąża w czasie wypowiedzenia

Ogólna zasada jest taka, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.  A co się stanie, gdy wypowiedzenie zostało już wręczone i dopiero wtedy pracownica zajdzie w ciążę (bądź się o niej dowie)? A jeśli to pracownica wypowiedziała umowę? […]

Zakres ochrony w związku z macierzyństwem – wypowiadanie i rozwiązywanie umów

Najważniejszą zasadą kodeksową jest ta, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Zasady tej nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca. Ważne!  W  przypadku, gdy pracodawca wręczył pracownicy wypowiedzenie, a ta przyniosła następnie […]

Kiedy można zwolnić nauczyciela mianowanego

Czasem dochodzi do sytuacji, gdy dyrektor szkoły chce, albo jest zmuszony okolicznościami do wręczenia nauczycielowi wypowiedzenia. Jednak w przypadku nauczyciela mianowanego prawo przewiduje, że zwolnić go można jedynie w ściśle określonych przypadkach. Poza nimi – nawet gdyby nie było możliwości dalszej współpracy z nauczycielem – nie można go zwolnić. Jakie to przypadki? Po pierwsze klasyczne wypowiedzenie, składane na 3 miesiące naprzód ze skutkiem na koniec roku. To oznacza, że nie można nauczyciela zwolnić w dowolnym momencie, bo niezależnie, […]

Kiedy nie wolno wręczyć wypowiedzenia?

Są takie chwile, gdy jako pracodawca nie chcesz już zatrudniać danego pracownika. Co do zasady nie ma nic prostszego – jeśli pracownik nie zgadza się odejść za porozumieniem stron- wręczasz mu wypowiedzenie i z jego upływem się rozstajecie. Jednak czasem prawo zabrania takich działań. Wręczenie wypowiedzenia wbrew zakazowi może spowodować, że sąd przywróci pracownika do pracy, albo orzeknie, że należy mu się odszkodowanie. Warto więc wiedzieć, kiedy wypowiedzenia wręczać nie wolno. Przede wszystkim nie wypowiadasz […]