Jak wylicza się podstawę zasiłku macierzyńskiego?

Zasadą jest, ze podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru zasiłku ustala się przez podzielenie wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika przez liczbę miesięcy, w których wynagrodzenie to zostało osiągnięte. Jeżeli w okresie owych 12 miesięcy (lub mniej niż 12 miesięcy) pracownik nie osiągnął wynagrodzenia […]

Urlop macierzyński zleceniobiorcy

Zleceniobiorcy urlop macierzyński nie przysługuje, gdyż należny jest on jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace. Nie znaczy to jednak, że – w określonych przypadkach – zleceniobiorcy nie przysługują żadne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.   Zasiłek macierzyński Zleceniobiorcy przysługuje zasiłek macierzyński przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ma ubezpieczony, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, […]