Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest świadczeniem przysługującym pracownikowi (matce, ojcu dziecka i innym opiekunom) udzielanym w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Aby móc skorzystać z urlopu wychowawczego pracownik powinien pozostawać w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy. Do wymaganego stażu pracy wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia, co oznacza, że jeśli pracownik zmienił pracę i wcześniej pracował już co najmniej pół roku – może od razu korzystać z urlopu wychowawczego.  Urlop […]

Likwidacja stanowiska a zwolnienie pracownicy w ciąży/ na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym

Zasadą jest, że rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą […]