Urlop dyrektora i innych osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkole

Początek roku przyniósł zmianę w sposobie udzielania urlopu dyrektorom szkół oraz innym osobom, które zajmują stanowiska kierownicze w szkołach. Od 1 stycznia korzystają oni z urlopu tak, jak nauczyciele szkół nieferyjnych- mają 35 dni urlopu w danym roku kalendarzowym.

Na mocy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. (Dz. U. poz. 2203) od 1.01.2018 r. urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły wynosi 35 dni roboczych.

Przepisy nie wyznaczają konkretnego okresu (terminu) wykorzystywania urlopu przez dyrektora, w szczególności zaś nie łączą terminu wykorzystania urlopu z okresem ferii szkolnych. Oznacza to, że nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora szkoły feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy na zasadach określonych dla nauczycieli szkół (placówek) nieferyjnych, czyli w terminach określonych w planie urlopowym, a jeśli nie jest on tworzony- w terminie uzgodnionym miedzy pracownikiem a pracodawcą.

Dla dyrektora (i innego praocwnika pełniącego funkcje kierownicze) powinien zostać ustalony plan urlopów, chyba, że zakładowa organizacja związkowa wyrazi zgodę na odstąpienie od sporządzania planu. W tym przypadku organ prowadzący nie musi ale może ustalić plan urlopów. W planie urlopów nie zamieszcza się natomiast 4 dni urlopu wypoczynkowego, które każdy pracownik przedszkola może wykorzystać „na żądanie”.

Dodatkowo urlop taki jest zależny od wymiaru etatu i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym. Przyjąć należy, ze niepełny miesiąc pracy zaokrąglić należy do pełnego miesiąca, a niepełny dzień urlopu- do pełnego dnia.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.