Urlop dyrektora szkoły

Zgodnie z art. 64 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który przez okres co najmniej 10 miesięcy pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Dyrektor nie musi wykorzystywać urlopu w czasie wakacji.

Wymiar urlopu dla nauczycieli pełniących funkcję dyrektora albo inną funkcję kierowniczą w szkole rozliczany jest w odniesieniu do roku kalendarzowego. Jeśli więc kadencja kończy się dyrektorowi w sierpniu ma on w danym roku prawo do 8/12 z 35 dni urlopu, czyli de facto do 24 dni.

W chwili, gdy dyrektor przestaje piastować swoją funkcję i zaczyna być zwykłym nauczycielem nie można mu udzielić niewykorzystanego urlopu. Nauczyciele szkół feryjnych korzystają bowiem z urlopu jedynie w czasie ferii, a do nauczyciela tego nie stosuje się już przepisów o późniejszym wykorzystaniu urlopu przez nauczyciela przedszkola (i dyrektora), bowiem te przepisy od 1 września już go nie obowiązują. Nie ma tez podstaw do wypacania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, bowiem nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Po 31.08 dyrektor, któremu skończyła się kadencja nie wykorzysta już zaległego urlopu. Nie można mu też wypłacić ekwiwalentu, bo nie dochodzi do rozwiązania umowy o pracę.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.