Urlop macierzyński w przypadku zgonu dziecka

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.


Ponieważ celem urlopu macierzyńskiego jest nie tylko zapewnienie dziecku odpowiedniej opieki w jego pierwszych tygodniach życia, ale także regeneracja fizycznych i psychicznych sił kobiety, ustawodawca przewidział, że także gdy kobieta po porodzie nie będzie opiekowała się dzieckiem z uwagi na to, że urodziło się martwe lub nastąpił jego późniejszy zgon, musi ona mieć zapewniony odpowiedni okres na powrót do pełni sił. Ów minimalny okres został określony na 8 tygodni po porodzie. Dodatkowo jednak, w każdym przypadku zgonu dziecka w czasie trwania urlopu macierzyńskiego (czyli zarówno przed upływem 8 tygodni życia, jak i po upływie 8 tygodni życia, a przed końcem urlopu macierzyńskiego) pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka.

 

Urlop rozpoczyna się z mocy prawa


Urlop macierzyński z tytułu urodzenia martwego dziecka przysługuje pracownicy z mocy prawa. Dokumentem poświadczającym fakt urodzenia dziecka i w konsekwencji zobowiązującym pracodawcę do udzielenia urlopu macierzyńskiego jest akt urodzenia. Podobnie, przy ustalaniu prawa do zasiłku macierzyńskiego, dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.

 

Podstawą jest akt urodzenia dziecka


Akt urodzenia sporządza się na podstawie karty urodzenia lub karty martwego urodzenia przekazanej przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokołu zgłoszenia urodzenia. 

Obowiązek zgłoszenia do urzędu stanu cywilnego dziecka martwo urodzonego istnieje w każdym przypadku zgonu – niezależnie od czasu trwania ciąży. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, nie sporządza się aktu zgonu, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.


Żaden z aktualnie obowiązujących aktów prawnych nie zawiera definicji martwego urodzenia ani poronienia, jest to bowiem termin medyczny wypracowany przez naukę. Granica pomiędzy poronieniem a śmiercią dziecka nienarodzonego ulega zmianom związanym z tym, iż medycyna potrafi ratować dzieci urodzone w coraz wcześniejszym okresie ciąży. Prawo wyróżnia urodzenie dziecka żywego lub martwego, ale w świetle obowiązujących przepisów nie funkcjonuje pojęcie poronienia. O poronieniu mówi się jedynie z medycznego punktu widzenia, na potrzeby dokumentacji medycznej

 

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.