Urlop nauczycieli szkół feryjnych

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której organizacji pracy przewidziano ferie przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Oznacza to, ze poza okresem ferii (czy to zimowych, czy letnich) nauczyciel szkół feryjnych nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy w placówkach feryjnych nie jest zależny od wymiaru etatu. Niezależnie od tego, czy nauczyciel zatrudniony jest na pełny etat czy na jego część – urlop ma dokładnie taki sam.

Wymiar urlopu przysługującego nauczycielowi zatrudnionemu na czas krótszy niż 10 miesięcy oblicza się mnożąc ilość przepracowanych miesięcy razy 5,6 dnia. Niepełne dni urlopu zaokrągla się w górę, a niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca.

Jeśli z jakiegoś powodu – na przykład choroby w czasie urlopu wypoczynkowego- nauczyciel urlopu w danym roku szkolnym nie wykorzysta – ma prawem do urlopu uzupełniającego (maksymalnie 8 tygodni). Nie można go zamienić na ekwiwalent pieniężny.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.