Urlop uzupełniający

Kwestia urlopu uzupełniającego została uregulowana jedynie w odniesieniu do nauczycieli szkół feryjnych. Związane jest to przede wszystkim z faktem, że nauczyciele szkół, w których przewidziano ferie nie mogą dowolnie wykorzystywać urlopu (a jedynie w ściśle określonych okresach roku szkolnego).

W szkołach nieferyjnych nie ma urlopu uzupełniającego. Jedyne przepisy, jakie obowiązują dotyczą przesunięcia urlopu wypoczynkowego na później/ udzielenie go w innym terminie.

Urlop uzupełniający, zgodnie z art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela przysługuje w razie niewykorzystania urlopu

– wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu:
– niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną,
– urlopu macierzyńskiego,
– urlopu dla poratowania zdrowia,
– odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego.
 
Wymiar urlopu uzupełniającego wynosi do 8 tygodni (maksymalny czas przysługuje o ile nauczyciel w ogóle nie skorzystał w danym roku szkolnym z urlopu).

Co ważn e- urlop ten jest zależny od roku szkolnego a nie roku kalendarzowego! Wobec tego ustalenie prawa do uzupełniającego urlopu wypoczynkowego może nastąpić dopiero po zakończeniu ferii zimowych i letnich.

Nauczyciel, który chorował przez dwa tygodnie ferii zimowych nie nabywa automatycznie prawa do urlopu uzupełniającego i nie może domagać się udzielenia urlopu w wymiarze 2 tygodni np. w kwietniu. Nauczyciel ten nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego, jeżeli nie wykorzysta 8 tygodniu urlopu w czasie trwania ferii letnich. Jeśli skorzysta z 8 tygodni urlopu, nie będzie mu przysługiwało prawo do urlopu uzupełniającego.

A czy kwarantanna wpływa na urlop wypoczynkowy nauczyciela? To zależy. Jeśli nauczyciel zgłosi ten fakt dyrektorowi szkoły, a na koniec roku szkolnego okaże się, ze nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w wymiarze 8 tygodni- będzie miał prawo do urlopu uzupełniającego. Jeśli faktu kwarantanny nauczyciel nie zgłosi, albo jeśli mimo kwarantanny w danym roku szkolnym nauczyciel przez 8 tygodni będzie na urlopie- nie uzyska prawa do urlopu uzupełniającego.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.