Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim


Zasadą jest udzielanie urlopów w terminach uzgodnionych w planie urlopów. Ale jest jedna sytuacja, gdy pracodawca jest związany wnioskiem pracownika i musi udzielić urlopu wypoczynkowego w terminie wskazanym przez pracownika. Dotyczy to urlopu wypoczynkowego pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego.

  

Katalog osób uprawnionych

Do skorzystania z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim jest oczywiście uprawniona matka Ale nie tylko ona. Z tego uprawnienia skorzysta także pracownik – ojciec wychowujący dziecko lub pracownik – inny członek najbliższej rodziny, który korzysta z urlopu macierzyńskiego.


A co z badaniami kontrolnymi?

Sąd Najwyższy uznał, że pracodawca jest związany wnioskiem o urlop wypoczynkowy pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Udzielenie takiego urlopu wypoczynkowego nie wiąże się z obowiązkiem przedstawienia przez nią orzeczenia o zdolności do pracy, jeżeli pracownica rozpoczyna urlop po urlopie macierzyńskim, z którego korzystała bezpośrednio po zakończeniu okresu niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni.


Czy pracodawca może odmówić?

Generalnie w tym jednym przypadku pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu. Może się jednak zdarzyć, że pracownik źle sformułuje wniosek i nie będzie w stanie skorzystać z całego urlopu wypoczynkowego.


Przykład:

Pracownica 28.09.2021 r. zakończyła urlop rodzicielski, złożyła wniosek o wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego za 2020 w wymiarze 26 dni od 29.09.2021 do 04.11.2021 r. Po zakończonym urlopie miała zamiar wrócić do pracy, jednak sytuacja się zmieniła i chce wykorzystać urlop za bieżący rok 2021 w pełnym wymiarze 26 dni. Złożyła wniosek o kontynuację urlopu od dnia 5.11.2021 do 13.12.2021. Czy w takiej sytuacji pracodawca może odmówić? 

W mojej opinii nie ma znaczenia, że pracownica wystąpiła o udzielenie urlopu (zaległego i bieżącego) składając 2 odrębne wnioski. Należy uznać, że w takiej sytuacji urlop udzielany jest bezpośrednio po urlopie rodzicielskim, a tym samym wniosek pracownicy o kontynuację urlopu jest dla pracodawcy wiążący. Jedynie w przypadku, gdyby pomiędzy urlopem rodzicielskim a urlopem wypoczynkowym wystąpiła przerwa (nawet jednodniowa) pracodawca mógłby odmówić udzielenia urlopu wypoczynkowego.


Ważne!

Można jednak spotkać się również z odmiennym stanowiskiem, zgodnie z którym w przypadku wnioskowania o urlop na podstawie dwóch odrębnych wniosków, tylko pierwsza część urlopu jest wykorzystywana bezpośrednio po urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, natomiast druga część urlopu jest wykorzystywana po urlopie wypoczynkowym, co oznacza, że formalnie pracodawca nie jest związany drugim wnioskiem o udzielenie urlopu.


Przykład:

Pracownica jeszcze w czasie urlopu rodzicielskiego wypisała wniosek o urlop wypoczynkowy na 43 dni, który byłby bezpośrednio po urlopie rodzicielskim (w tym było 29 dni zaległego +14 z bieżącego roku). Wniosek został zaakceptowany. Z powodu choroby (bezpośrednio po rodzicielskim) cały miesiąc przebywała na l4, więc nie wykorzystała całego urlopu tylko 20 dni. Teraz wnioskuje o niego i chce wykorzystać cały przysługujący jej na rok bieżący. Pracownica wie, że jej stanowisko zostało zlikwidowane, więc w okresie 3 miesięcy wypowiedzenia nie będzie pracowała. Pracodawca chciałby, aby stawiła się do pracy w celu rozwiązania umowy i chciałby zobowiązać ją w okresie wypowiedzenia do wykorzystania bieżącego urlopu. Czy pracodawca może odmówić jej urlopu wypoczynkowego?

W przypadku, gdy pracownica bezpośrednio po urlopie rodzicielskim przebywała na zwolnieniu lekarskim, wniosek pracownicy o udzielenie urlopu wypoczynkowego nie jest dla pracodawcy wiążący.


 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.