Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy nie zawsze oznacza obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, bowiem nie dokonuje się proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy. Taki pracownik zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego – bez obniżania go o okres, w którym przebywał na urlopie wychowawczym. 

Ale przyjrzyjmy się różnym sytuacjom.

 

Urlop wychowawczy rozpoczął się w roku poprzednim i trwał w roku, w którym pracownik wrócił do pracy

 

W roku kalendarzowym, w którym pracownik powraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc okresie urlopu wychowawczego, pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowego – w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przy ustalaniu urlopu w wymiarze proporcjonalnym kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi w skali roku. Niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Za czas przebywania na urlopie wychowawczym pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, ale dotyczy to takiego przypadku, gdy urlop wychowawczy trwał od początku roku lub wcześniej, tzn. pracownik rozpoczął urlop wychowawczy w jednym roku, a powrócił do pracy w następnym lub kolejnym roku. W tym zakresie nie zaszły żadne zmiany.

 
Urlop wychowawczy rozpoczął się w trakcie roku a pracownik wrócił do pracy w tym samym roku

 

Jeżeli okres urlopu wychowawczego przypada po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego nie ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Oznacza to, że pracownik zachowuje prawo do urlopu w pełnym wymiarze, bez pomniejszania go o okres przebywania na urlopie wychowawczym. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, w której urlop wychowawczy rozpoczyna się po 1 stycznia danego roku, a więc po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego, a pracownik powraca do pracy w tym samym roku.

 

Pracownik przebywał na urlopie wychowawczym przez cały rok

 

Jeżeli pracownik przebywa na urlopie wychowawczym przez cały rok kalendarzowy, nie nabywa prawa do urlopu za ten rok.

 
Urlop wychowawczy rozpoczął się w trakcie roku i pracownik w tym roku nie wrócił już do pracy 

 

Zasada ustalania urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym dotyczy tylko tego roku kalendarzowego, w którym pracownik powraca do pracy po trwającym co najmniej miesiąc urlopie wychowawczym. Nie ma ona natomiast zastosowania w odniesieniu do tego roku, w którym pracownik rozpoczyna urlop wychowawczy i już nie wraca do pracy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje urlop w pełnym wymiarze.

 

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.