Urlop wypoczynkowy po wychowawczym – nauczyciele


Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu.


Wyjątek od zasady

W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego.
Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych urlopu wypoczynkowego, do którego nabył prawo – termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych.
Słowem – po wykorzystaniu urlopu wychowawczego nauczyciel rozpocznie urlop wypoczynkowy z dniem rozpoczęcia najbliższych ferii szkolnych (zimowych lub letnich). Jeżeli nauczyciel rozpoczął urlop wychowawczy i nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, okresy te bowiem się pokrywały, termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na koniec zajęć szkolnych, czyli w czerwcu danego roku.


Przykład:

Nauczyciel placówki feryjnej od 28.11.2019 r. do 25.11.2020 r. miał urlop macierzyński/rodzicielski od 26.11.2020 r. do 17.03.2021 r. przebywał na urlopie uzupełniającym za 2019 i 2020 r., od 18.03.2021 do 31.08.2022 r. przebywa na urlopie wychowawczym. Czy należy się pracownikowi urlop uzupełniający, jeżeli tak to za jaki czas?
Urlop wychowawczy udziela się nauczycielowi w takim terminie, aby dzień zakończenia urlopu wychowawczego przypadał na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia danego roku. W takiej sytuacji termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu. Jedynie w sytuacji, gdy nauczyciel nabył prawo do urlopu wypoczynkowego to urlop wychowawczy udziela się do dnia poprzedzającego ferie letnie w danym roku. Odpowiednio zatem nauczyciel nabył prawo do urlopu wypoczynkowego za 2021 r. a zatem urlop wychowawczy powinien zostać udzielony do końca zajęć lekcyjnych w 2022 r. i w takim wypadku nauczyciel korzysta w okresie ferii letnich z urlopu wypoczynkowego.


Przykład:

Nauczycielka po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego tj. od 25.09.2020 r. do 23.09.2021 r. przebywała na urlopie uzupełniającym od 24.09.2021 r. do 31.12.2021 r. Od 01.01.2022 r. do 24.06.2022 r. przebywa na urlopie wychowawczym. W związku z tym czy będąc na urlopie wychowawczym należy się jej urlop wypoczynkowy za 2022 r.?
Nauczycielka będzie miała prawo do urlopu wypoczynkowego za 2022 r. z dniem 25.06.2022 r.
Nauczycielka korzysta z urlopu wychowawczego od dnia 1.01.2022 r., tzn. w dniu 1 stycznia 2022 r. przebywała na tym urlopie. W konsekwencji nie nabyła prawa do urlopu wypoczynkowego za 2022 r. z dniem 1 stycznia, lecz później. Zgodnie bowiem Kartą Nauczyciela w przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego.
Oznacza to, że nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego pierwszego dnia ferii szkolnych przypadających po urlopie wychowawczym. W analizowanej sprawie urlop wychowawczy zakończył się 24.06.2022 r., zatem nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego nastąpiło 25.06.2022 r.


 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.