Urlop wypoczynkowy po wychowawczym – nauczyciele

Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu. Wyjątek od zasady W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych […]

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy nie zawsze oznacza obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, bowiem nie dokonuje się proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy. Taki pracownik zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego – bez obniżania go o okres, w którym przebywał na urlopie wychowawczym.  Ale przyjrzyjmy się różnym sytuacjom. Urlop wychowawczy rozpoczął […]