Przedłużenie umowy do porodu

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy Przyjrzyjmy się temu przepisowi na konkretnych przykładach: Przykład 1: Zatrudniam od 1 stycznia pracownicę, której umowa kończy się 31 sierpnia 2022. […]

Zasada uprzywilejowania pracownika

W sytuacji gdy występuje sprzeczność między przepisami prawa pracy a postanowieniami umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy. Zastosowanie ma zasada uprzywilejowania pracownika. Zgodnie z tą zasadą postanowienia korzystniejsze dla pracownika niż przepisy prawa pracy są ważne. Jeżeli są one mniej korzystne, automatycznie zastępują je przepisy prawa pracy. Ocena postanowień umowy Ocena, czy postanowienia umowy są korzystniejsze dla pracownika, dokonywana jest na podstawie obiektywnych kryteriów według […]

Przerwa na karmienie w czasie pracy

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Jeśli pracownica karmi piersią więcej niż jedno dziecko wydłuża się jej przerwa na karmienie się- ma ona prawo do przerwy 2 razy 45 minut. W praktyce najczęściej odbywa się to w ten sposób, że pracownica korzysta ze skróconego dnia roboczego tzn. rozpoczyna później pracę, tj. o godzinę (2 przerwy po 30 minut każda) lub […]

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą

Na wstępie należy podkreślić, ze co do zasady przepisy prawa pracy nie regulują kwestii dopuszczalności zawarcia przez pracodawcę z tym samym pracownikiem dwóch lub więcej umów o pracę. Sąd najwyższy w swoim orzecznictwie podkreśla jednak, że zasadą  powinno być pozostawanie z danym pracownikiem w jednym stosunku pracy, natomiast pozostawanie z jednym pracodawcą w kilku stosunkach pracy jest wyjątkiem. Zasadą jest pozostawanie stron w jednym stosunku pracy, choćby nawet przedmiotem pracowniczego […]

Zatrudnianie pracowników na czarno – jakie konsekwencje grożą stronom stosunku pracy

Od 1 styczna bieżącego roku obowiązują w Polsce przepisy tak zwanego Polskiego ładu. Ustawa ta w znaczący sposób zmieniła podejście do zatrudniania pracowników na czarno, przerzucając odpowiedzialność za takie działanie na pracodawcę. Pracodawca, który zatrudnia osobę bez potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków lub nie ujawnia przychodów pracownika właściwym organom państwowym: zapłaci podatek od nieujawnionego wynagrodzenia; zapłaci dodatkowy podatek od przychodów równych minimalnemu wynagrodzeniu za pracę za każdy miesiąc nielegalnego […]