Czy można pracować w czasie urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego/ wychowawczego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i krótka i brzmi: TAK! Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, aby nie narazić się na zarzut na przykład zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.   Urlop macierzyński Praca na urlopie macierzyńskim jest możliwa bez ograniczeń już od pierwszego dnia. Można zatrudnić się na podstawie umowy o prace, albo na zlecenie. Nie ma przy tym znaczenia wymiar etatu. Jedyne przed czym przestrzegam to zatrudnienie u własnego pracodawcy. Tutaj opinie ZUS […]

Urlop w razie adopcji dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie

Z urlopu takiego może skorzystać kobieta i mężczyzna, którzy: przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o  wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może korzystać zarówno kobieta, jak i mężczyzna, którzy przyjęli dziecko (dzieci) na wychowanie. Z uprawnienia tego nie mogą jednak korzystać oni równocześnie.   Fakultatywny […]

Wygaśnięcie umowy z dniem porodu / w trakcie urlopu macierzyńskiego / wychowawczego

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.  Ale co się dzieje, gdy taka umowa wygaśnie właśnie z dniem porodu?    W takiej sytuacji wypłatę zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu macierzyńskiego, który nie przysługuje) przejmuje ZUS.  Zasiłek macierzyński można otrzymywać przez łącznie 52 tygodnie (przy urodzeniu jednego dziecka) jeśli wnioskowało się od razu […]

Urlop wypoczynkowy po wychowawczym – nauczyciele

Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu. Wyjątek od zasady W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych […]

Urlop wypoczynkowy po urlopie wychowawczym

Urlop wychowawczy nie zawsze oznacza obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego, bowiem nie dokonuje się proporcjonalnego obniżania wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym po nabyciu przez pracownika prawa do urlopu wypoczynkowego korzysta on z urlopu wychowawczego, a następnie w tym samym roku powraca do pracy. Taki pracownik zachowuje prawo do pełnego wymiaru urlopu wypoczynkowego – bez obniżania go o okres, w którym przebywał na urlopie wychowawczym.  Ale przyjrzyjmy się różnym sytuacjom. Urlop wychowawczy rozpoczął […]