Dodatek wyrównawczy pracownicy w ciąży

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Pracownicy w ciąży nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy. Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia
pracy.

 

W razie gdy zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku pracy, skrócenie czasu pracy lub przeniesienie pracownicy do innej pracy powoduje obniżenie wynagrodzenia, pracownicy przysługuje dodatek wyrównawczy.

 

Dodatek wyrównawczy ma na celu zrekompensowanie pracownicy utraty części wynagrodzenia, która jest skutkiem odsunięcia pracownicy od niektórych czynności. Dodatek wyrównawczy nie jest wynagrodzeniem, ale świadczeniem o charakterze socjalnym i przysługuje ciężarnej pracownicy z mocy prawa.

 

Termin rozpoczęcia wypłaty dodatku wyrównawczego pracownicy w ciąży determinowany jest datą złożenia zaświadczenia o stanie ciąży i zaprzestania wykonywania pracy w dotychczasowych warunkach pracy.

 

 

Jak wyliczyć dodatek wyrównawczy?

 

Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia stanowi różnicę między wynagrodzeniem z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy (skrócenie czasu pracy), a wynagrodzeniem po przeniesieniu (skróceniu czasu pracy).

 

Wynagrodzenie do celów określenia dodatku wyrównawczego oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

 

Stałe składniki wynagrodzenia przyjmuje się w do podstawy wymiaru dodatku wyrównawczego w 
wysokości należnej pracownikowi po przeniesieniu (po skróceniu czasu pracy). Natomiast zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc uwzględnia się w tej podstawie w łącznej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc przeniesienia do innej pracy (skrócenia czasu pracy).

 

Podstawę obliczenia dodatku wyrównawczego do wynagrodzenia według składników wynagrodzenia określonych w stawkach godzinowych albo za inny okres krótszy niż jeden miesiąc
oraz zmiennych składników wynagrodzenia wypłacanych za okresy nie dłuższe niż jeden miesiąc,
stanowi wynagrodzenie za jeden dzień z okresu poprzedzającego przeniesienie do innej pracy (skrócenie czasu pracy). 

 

Aby je wyliczyć trzeba wynagrodzenie ustalone według zasad podzielić się przez liczbę dni kalendarzowych, za które pracownikowi przysługiwało wynagrodzenie przed przeniesieniem (przed zmniejszeniem czasu pracy). W celu obliczenia dodatku wyrównawczego za okres miesięczny, od kwoty stanowiącej iloczyn wynagrodzenia za jeden dzień i liczby dni, za które pracownikowi po przeniesieniu do innej pracy (po skróceniu czasu pracy) przysługiwało wynagrodzenie, odejmuje się wynagrodzenie przysługujące pracownikowi po przeniesieniu (po skróceniu czasu pracy).

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.