Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli trzynastka

Rozpoczął się nowy rok, więc w jednostkach sfery budżetowej pojawiają się pytania- którzy pracownicy mają prawo do trzynastej pensji?

Zgodnie z przepisami pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. 

A jeśli pracownik nie przepracował pełnego roku? Czy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

Oczywiście. Przepisy prawa przewidują bowiem, że pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. 

Przy czym warto pamiętać, że przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach między innymi nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem i nauczycielem akademickim zgodnie z organizacją pracy szkoły (szkoły wyższej). 

Oznacza to, ze nauczyciele szkół (ale nie przedszkoli) mogą otrzymać trzynastkę już wtedy, gdy zostaną zatrudnieni na przykład od 1 września danego roku. Wówczas otrzymują trzynastkę za 4 miesiące danego roku.

Pewne wątpliwości mogą wystąpić w przypadku, gdy stosunek pracy został z nauczycielem zawarty już po dniu 1 września, a więc po dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Użyte w ustawie określenie ? nawiązanie stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły? wskazują, że uprawnienie do wynagrodzenia rocznego dotyczy nauczycieli, z którymi stosunek pracy został nawiązany z dniem 1 września.

W tym kontekście pojawia się bardzo często pytanie- co oznacza ?przepracowanie co najmniej 6 miesięcy??

Sąd Najwyższy postanowił rozwiać te wątpliwości i orzekł, że „przepracowanie”, o którym mowa w ustawie oznacza faktyczne (efektywne) wykonywanie pracy, a nie tylko pozostawanie w stosunku pracy. W konsekwencji przyjmuje się, że decydujące znaczenie z punktu widzenia uzyskania prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego ma nie tyle fakt pozostawania w stosunku pracy, co rzeczywiste świadczenie pracy przez daną osobę w całym roku kalendarzowym.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.