Urlop macierzyński zleceniobiorcy

Zleceniobiorcy urlop macierzyński nie przysługuje, gdyż należny jest on jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace. Nie znaczy to jednak, że – w określonych przypadkach – zleceniobiorcy nie przysługują żadne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.

 
Zasiłek macierzyński

 

Zleceniobiorcy przysługuje zasiłek macierzyński przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ma ubezpieczony, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie. Do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca może przystąpić, jeśli podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego ma ubezpieczona, która w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu lub w okresie urlopu wychowawczego:

  • urodziła dziecko,
  • przyjęła na wychowanie dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia, i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia lub
  • przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem, dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do 10 roku życia.
 
Długość zależna od liczby dzieci

 

Zleceniobiorcy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:

  1. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie;
  2. 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
  3. 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
  4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
  5. 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego.

 
Obowiązkowe opłacanie składki chorobowej

 

Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, podlegają ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie, na swój wniosek. Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorca może przystąpić jedynie wówczas, gdy ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu zlecenia mają charakter obowiązkowy. Tym samym zleceniobiorca nie może przystąpić do ubezpieczenia chorobowego, jeśli ubezpieczenia emerytalne i rentowe z umowy zlecenia mają dla niego charakter dobrowolny np. zleceniobiorca jest zatrudniony w innej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.