Urlop nauczycieli przedszkoli

Zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. 2215) nauczycielowi zatrudnionemu w szkołach nieferyjnych przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopowym.

Urlop nauczycieli przedszkoli jest zależny od okresu przepracowanego i od wymiaru etatu.

Zgodnie natomiast z art. 91c ust. 1 KN w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych przepisami ustawy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu pracy.

Art. 154 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320) wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Urlop pracownika placówki nieferyjnej rozlicza się w godzinach, zakładając, ze dobowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin. Wobec tego jeden dzień urlopowy także wynosi 8 godzin. Wymiar urlopu nauczyciela pełnoetatowego daje w sumie 280 godzin urlopu (35 dni x 8 godzin). Przy założeniu, ze pracownik pracuje jedynie na przykład na 0,1 etatu ma 35x 0,1 dni urlopu czyli 3,5 dnia, w zaokrągleniu 4 dni (czyli 32 godziny).

Urlop wypoczynkowy jest udzielany w wymiarze tylu godzin, ile w danym dniu pracownik powinien przepracować zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Za każdy dzień urlopu nauczyciela pracującego na przykład jeden dzień przez 2h w tygodniu odejmujemy wiec 2 godziny z puli godzin urlopowych.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.